Warunki gwarancji CARNEO

1. Spółka COMES Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10 (dalej: Gwarant), gwarantuje wysoką jakość i niezawodność odkurzacza CARNEO (dalej: Odkurzacz lub Urządzenie) i zobowiązuje się wobec Nabywcy Odkurzacza do dokonania na warunkach określonych poniżej naprawy Odkurzacza w razie ujawnienia się jego wad fizycznych w okresie obowiązywania gwarancji.

2. Gwarancja zostaje udzielona na okres:

    • - dla Odkurzacza (z wyjątkiem akumulatorów) - 24 miesiące od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 27 miesięcy od daty WZ. Data WZ znajduje się na karcie gwarancyjnej,
    • - dla akumulatora zamontowanego w Odkurzaczu* – 6 miesięcy od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 7 miesięcy od daty WZ. Data WZ znajduje się na karcie gwarancyjnej,
    • - materiały eksploatacyjne, np. szczotki, kółka, nie są objęte gwarancją.

* Akumulator jest elementem eksploatacyjnym. Wraz z kolejnymi cyklami ładowania i rozładowania, ulega on stopniowemu zużyciu i ograniczeniu pojemności.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Odkurzaczu, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności: w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem Odkurzacza), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu; wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i inne spowodowane pracą Odkurzacza w nieodpowiednich warunkach np. w zanieczyszczonym środowisku, w pomieszczeniach wysokiej wilgotności powietrza, nieodpowiednich temperaturach zewnętrznych itp.; uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.);

4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Odkurzacz w przypadku stwierdzenia: jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za „uprawnione” Gwarant uznaje wyłącznie punkty serwisowe wskazane w dokumencie gwarancyjnym).

5. Serwis gwarancyjny realizowany jest wyłącznie przez COMES Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław; e-mail: rma [at] comes.com.pl; http://serwis.comes.com.pl; tel. 515 034 783. Adres korespondencyjny Serwisu: COMES Sp. z o.o.; Al. Poprzeczna 82; 51-167 Wrocław

6. Serwis gwarancyjny Odkurzacza wykonywany jest na zasadzie „door-to-door”. Koszty przesyłki pokrywane są przez Gwaranta, przy czym pozostałe koszty, w tym koszty opakowania Urządzenia ponosi Nabywca.

7. W przypadku stwierdzenia wady Odkurzacza, fakt ten należy zgłosić do COMES Sp. z o.o. poprzez prawidłowe wypełnienie dokumentu “Formularz Zgłoszenia Serwisowego” (dalej: Formularz) w terminie do 21 dni od ujawnienia się wady, celem uzyskania obowiązkowego numeru Autoryzacji Serwisowej (dalej: numer RMA). Formularz dostępny jest na stronie serwis.comes.com.pl lub zostanie przesłany na podany przez Nabywcę numer faksu.

8. Każde zgłoszenie będzie wstępnie diagnozowane i po ewentualnym stwierdzeniu konieczności przesłania Odkurzacza do COMES Sp. z o.o. nadawany będzie indywidualny numer RMA. Po jego otrzymaniu należy skontaktować się z kurierem firmy spedycyjnej (wskazanej na Formularzu) i przesłać, na koszt odbiorcy przesyłką standardową Odkurzacz do COMES Sp. z o.o. lub dostarczyć go osobiście (COMES Sp. z o.o. ani Gwarant nie są zobowiązani do zwrotu kosztów osobistego dostarczenia ani osobistego odbioru przesyłki). Każda przesyłka musi być wyraźnie oznaczona numerem RMA.

UWAGA:
Przesyłki nieoznaczone numerem RMA lub przesłane inną firmą spedycyjną niż podana na Formularzu nie będą przyjmowane przez COMES Sp. z o.o. i będą zwracane do nadawcy na jego koszt i ryzyko. W takim wypadku zgłoszenie uważa się za niezłożone.

9. Odkurzacz musi być dostarczony w stanie kompletnym (wraz z zasilaczem i baterią), z całym wyposażeniem dodatkowym, w oryginalnym opakowaniu wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego, kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu. Brak karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu Odkurzacza skutkować będzie odmową przyjęcia Odkurzacza i wykonania naprawy gwarancyjnej, a koszty i ryzyko przesłania Odkurzacza do serwisu i z serwisu oraz dokonania naprawy ponosi Nabywca.

UWAGA:
W razie braku opakowania fabrycznego lub w razie jego uszkodzenia ryzyko uszkodzenia Urządzenia w transporcie w obie strony ponosi Nabywca.

10. Bez czytelnego podpisu Nabywcy karta gwarancyjna jest nieważna. Zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty gwarancyjnej powodujące jej nieczytelność chociażby w części oraz wpisy dokonane przez nieautoryzowane osoby powodują utratę gwarancji.

11. Gwarant zobowiązany jest wyłącznie do naprawy Odkurzaczy objętych gwarancją. W szczególności niniejsza gwarancja nie daje uprawnień do żądania wymiany Odkurzacza na nowy, obniżenia ceny Odkurzacza lub odstąpienia od umowy. Gwarant nie odpowiada również za szkody poniesione w związku z ujawnieniem się wady.

12. Wady Odkurzacza ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w najkrótszym możliwym do ich usunięcia terminie, z uwzględnieniem dostępności niezbędnych do naprawy części i podzespołów. Po zakończeniu naprawy Odkurzacz zostanie wysłany do Nabywcy przesyłką kurierską, a w razie wskazania przez Nabywcę w Formularzu chęci osobistego odbioru, Nabywca zostanie powiadomiony o zakończeniu naprawy zgodnie z ust. 19 poniżej.

13. Okres gwarancji wydłużany jest o czas trwania naprawy. Czas trwania naprawy liczony jest od dnia przekazania Odkurzacza kurierowi firmy spedycyjnej lub osobistego dostarczenia do COMES Sp. z o.o. do dnia odbioru, który nastąpić powinien niezwłocznie jednak nie później niż 7 dni od zawiadomienia o zakończeniu naprawy lub do dnia odbioru przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W przypadku braku osobistego odbioru Odkurzacza w ww. terminie przyjmuje się, że czas naprawy kończy się z upływem 7 dnia od dnia zawiadomienia o zakończeniu naprawy. W przypadku odmowy odbioru Odkurzacza przesłanego przesyłką kurierską przyjmuje się, że naprawa kończy się w dniu pierwszej bezskutecznej próby dostarczenia Odkurzacza Nabywcy.

14. W przypadku nieodebrania Urządzenia mimo zakończenia naprawy, COMES Sp. z o.o. może według swojego wyboru postanowić o przesłaniu Urządzenia do Nabywcy na jego koszt i ryzyko lub przechowywać Urządzenie przez okres 6 miesięcy na koszt i ryzyko Nabywcy. Po upływie 6 miesięcy Urządzenie zostanie zezłomowane.

15. Wszystkie uszkodzone podzespoły wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Gwaranta.

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, w tym za utratę zysków lub jakiekolwiek straty powstałe w konsekwencji utraty danych lub utraty oprogramowania będących wynikiem wady Odkurzacza, czy też podjęcia naprawy przez COMES Sp. z o.o..

17. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia Odkurzacza do naprawy ponosi Nabywca.

18. Wszelkie oświadczenia/zawiadomienia przesyłane będą do Nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości sms lub w formie pisemnej na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub adres korespondencyjny. Pisemne oświadczenie Gwaranta wysłane do Nabywcy, w razie dwukrotnego awizowania przez urząd pocztowy i nie podjęcia w terminie, uważa się za doręczone z chwilą upływu terminu do podjęcia przesyłki.

19. W okresie naprawy Nabywca obowiązany jest informować COMES Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelkie doręczenia i zawiadomienia dokonane zgodnie z danymi wskazanymi przez Nabywcę będą uważane za skuteczne.

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

21. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie Odkurzacze zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także wyłącznie na tym terenie jest realizowana. W szczególności wszelkie przesyłki i oświadczenia będą wysyłane do nabywcy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Ewentualne spory dotyczące świadczeń gwarancyjnych będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.